Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Osalemise tingimused

Üliõpilane peab:

 • olema vähemalt Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor 2. kursuse üliõpilane (va praktika, kuhu võib minna ka 1. kursusel);
 • omama kas mõne programmis osaleva riigi kodakondsust või Eesti Vabariigi alalist elamisluba;
 • enne vahetuse algust sõlmima kirjaliku kokkulepe vastuvõtva kõrgkooli ning üliõpilase kodukõrgkooli vahel (Learning Agreement);
 • välismaal õppimise ajal olema Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor üliõpilaste nimekirjas;
 • olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt osalema.

Oluline teada, et:

 • õpinguaja/välispraktika pikkus partnerülikoolis/ettevõttes saab kesta kolmest kuust kuni ühe õppeaastani;
 • õpingute/praktikaperioodi ei ole lubatud katkestada ja hiljem jätkata (st ei saa minna 2 kuuks, tulla 3 kuuks koju, ja minna uuesti 2 kuuks);
 • üliõpilased võivad väliskõrgkoolis viibida vahemikus 1. juulist kuni 30. septembrini järgmisel aastal;
 • kui õpingud kestavad kauem kui üks aasta, ei laiene üliõpilasele enam Erasmus-üliõpilase staatus;
 • vastuvõttev ülikool ei või nõuda vahetusüliõpilaselt õppemaksu ega mingeid lisamakse (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud). Üliõpilaselt võib võtta väiketasusid nt kindlustuse, üliõpilasliitude, õppematerjalide (fotokoopiad, laboratooriumis vajalikud vahendid jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega;
 • üliõpilase õppeperioodi välismaal tunnustatakse osana Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppekavast;
 • kui üliõpilane on sooritanud ka aineid, mille osas eelnevat kokkulepet ei ole, otsustab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor iga sooritatud aine tunnustamise eraldi;
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor võib jätkata üliõpilaselt õppemaksu võtmist, vastavalt üliõpilasega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingule;
 • riikliku õppelaenu väljamaksmine välisülikoolis õppivale üliõpilasele jätkub;
 • üliõpilane võib Erasmuse raames käia nii õppimas kui ka praktikal (kokku maksimaalselt 24 kuud, sh ei saa kumbki periood olla pikem kui 12 kuud).

EEK ERASMUS partnerkõrgkoolid

Belgia

Thomas More University

Holland

Artesis Plantijn University College Antwerp

Iirimaa  

Dundalk Institute of Technology

Leedu 

College of Social Sciences (Klaipeda)

Vilnius Cooperative College

Vilniaus kolegia (VIKO) University of Applied Sciences

Kauno kolegia, University of Applied Sciences

Läti

Alberta Koledža (Riia)

Transport and Telecommunication Institute

Poola   

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Portugal   

Insituto Politecnico do Cavado e do Ave (Barcelos)

ISCET – Higher Institute of Business Management and Tourism (Porto)

Instituto Politecnico do Porto

Instituto de Arte, Design e Empresa

Prantsusmaa   

Lycee Tezenas du Montcel (St. Erienne)     

Rumeenia   

Universitatea Romano-Americana

Saksamaa   

Westsächsische Hochschule Zwickau

Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

Soome   

JAMK University of Applied Sciences (Jyväskylä)

Mikkeli University of Applied Sciences

Taani   

TEKO Design+Business VIA University College (Herning)

Erhvervsakademiet Lillebælt

Türgi   

Erzincan University

Sakarya University 

Istanbul Gelisim University

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on viimasel paaril aastal oluliselt täiendanud koostööpartnerite ridu. Koostöölepingud välismaa kõrgkoolidega toetavad üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsust, õppekavade arendust, ühisprojekte ja õppereise.

Riikide infoga soovitame tutvuda Eesti Välisministeeriumi kodulehel alalõigus Konsulaarinfo www.vm.ee.

Erinevate riikide haridussüsteemidega saad tutvuda Euroopa haridusteabe võrgustiku Eurydice kodulehel.

Üliõpilaste stipendiumite piirmäärad

Stipendium  2017/2018 õppeaasta
Erasmus+ vahetusõpingud

 

Euroopa Komisjoni stipendium 

 

Kõrgema elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra

500 €/kuu 
(30 päeva kuus),

16,67 €/päev

Keskmise elukallidusega riigid

Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Türgi

500 €/kuu 
(30 päeva kuus),

16,67 €/päev

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

450 €/kuu 
(30 päeva kuus),

15 €/päev

 

 

Eesti Vabariigi stipendium

Eesti Vabariigi poolt rahastatav ühekordne lisatoetus määratakse järgnevalt:

400 € - kõrgema elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased

150 € - keskmise elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased

Madala elukallidusega riiki suunduvatele üliõpilastele lisatoetust ei maksta.

 

 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga.

Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komiskoni toetusest 80% stipendiumi summast, ülejäänud 20 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud. Eesti Vabariigi toetus makstakse välja enne õpingute alust täissummas.

Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 

Erasmus+ välispraktika

Euroopa Komisjoni stipendium 

Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra, Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Türgi

700 €/kuus 

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

650 €/kuus

 

Stipendiumi maksmise põhimõtted

Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus.

Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 80% stipendiumi summast, ülejäänud 20 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud. 


ERASMUS+ koordinaator: Kaia Penter, kaia.penter@eek.ee