EEK
EST
EEK Mainor
Teadustegevus

Meie eesmärgiks on kujundada teadmistele tuginevat elukorraldust, tõenduspõhist ja kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Selleks oleme lõimunud rahvusvahelisse teadusellu ning panustame läbi kõrgetasemelise teadustegevuse kodumaiste ja globaalsete probleemide määratlemisse ja lahendamisse kõrgkooli viies fookusvaldkonnas:

Organisatsiooni- ja juhtimiseteemalised uuringud

Organisatsioonikultuuri ning juhtimisuuringute vaates lähtutakse eelkõige ettevõtte üldjuhtimise ja põhiprotsesside uurimisest nagu näiteks:

  • juhtimine: ettevõtte, strateegiline, muudatuste, personali, innovatsiooni, teadmus-, riski-, konfliktijuhtimine, ärieetika, töösuhted
  • organisatsioonikultuur: organisatsioonikäitumine, -kultuur, agiilsed meeskonnad, rahulolu, kompetentsid, isikuomaduste mõju tulemuslikkusele
  • ärimudelid (loomine, haldamine, uuendamine), logistika (tarneahela digitaliseerimine, digitaalsed kompetentsid tuleviku tarneahelale, …), jätkusuutlikkus, sotsiaalne vastutustundlikkus
  • töötervishoid ja tööohutus: juhtimissüsteem, tööelu kvaliteet, kaasaegsed töövormid ja töökeskkond
  • turundus (s.h. ostukäitumine, tarbijakäitumine)

Finantsjuhtimise uuringud

  • investeerimine, investeerimise käitumuslikud aspektid
  • varahaldus, investeerimisfondid
  • varade hinnakujundus, varade tootlus makromajanduslikes mudelites
  • ühisrahastamine
  • FinTech 

Hariduse- ja õppeteemalised uuringud

  • Töökohapõhine õpe ja selle erinevad mudelid
  • Ettevõtlusõpe ja -arendus
  • Kaasav õpe (Inclusive Learning)
  • Elukestev õpe
  • Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö
  • Digi-, veeb-, põim- ja hübriidõpe

Targa linna uuringud

  • Rohepööre
  • Teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemid
  • Andme-ja tõenduspõhine targa linna kasvukeskkonna arendamine
  • Iduettevõtlus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuringud

  • IKT juhtimine
  • Digitaliseerimine
  • Tehisintellektipõhised lahendused.
  • Masinõpe
  • Robootika

Uuringute läbiviimise eesmärk on reeglina soov midagi teada saada või kinnitada ka juba olemasolevat tunnetust, teadmist. Eesmärk saab olla ka päris uus teadmine. Uuringust saadavate teadmiste lõpplahenduse üle otsustab tavaliselt ettevõte/tellija, kas uuringu tulemused ja ettepanekud liiguvad edasi tegevusplaani konkreetsete tegevuste näol, et aidata saavutada ettevõttel püsitatud eesmärke või hoopis aitab uus teadmine lahendada muid teemasid.

Kui näiteks rahulolu-uuringute tulemustest sündivate ettepanekute ellurakendamise lõpplahenduseks on enamasti soov kasvatada olemasolevate klientide rahulolu ning kaasata ärisse uusi, potentsiaalseid kliente, siis viime läbi ka analüüse, mis aitavad ettevõtte toimimise efektiivsust hinnata.

Aitame läbi viia uuringuid nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides (turu-, rahulolu-uuringud, äriprotsesside modelleerimine jne.).

Läheneme igale ettevõttele individuaalselt, mis peavad silmas konkreetse ettevõtte vajadusi ja eesmärke. Sellised lahendused on personaalsed, vajadusel mitmete meetodite omavahelise kombineerimise tulemusena sündinud. Põhjalik eelnev koostöö võimaldab keskenduda konkreetsetele ootustele ja lõpplahendustele.