EEK
EST

EDUKAS MEESKONNATÖÖ

Koolituse liik: avatud koolitus (koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena)

Eesmärk: Arendada osalejate koostööoskusi ja seeläbi parendada nende meeskondade tulemuslikkust.Sisekoolitusena on alaeesmärgiks meeskonna liitmine– selleks vajalike võimaluste ja tegevuste leidmine, nendes kokkuleppimine ning kokkulepete rakendamiseks vajalike koostööoskuste arendamine.  

Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud meeskonnatööoskuste arendamisest.

Osalejate arv: kuni 20 inimest

Maht:  2 päeva, 14 akadeemilist tundi

Toimumiskoht ja -aeg: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn

11. - 12. november 2014

Lühikirjeldus: Meeskonnatöö edus on tähtsaim osa meeskonnaliikmel, kes oma teadmiste, oskuste ja väärtustega loob eeldused eduka meeskonna tekkeks. Meeskonnatöö teema käsitlemisel lähtutakse põhimõttest, et olulisemgi teoreetilistest teadmistest, mudelitest on koolituselt eduka koostöö kogemuse saamine. Lühiloengutes käsitletud põhimõtted ja mudelid on aluseks osalejatele oma senise koostöökogemuse analüüsimisel ja parendustegevuste kavandamisel.  Erinevate grupitööde, -arutelude ja juhtumianalüüside tulemusena kujuneb osalejatel jagatud arusaam meeskonnatöö tugevustest, takistusest ja parendamisvõimalustest oma meeskonnas. Ühe olulise teemana käsitletakse suhtlemist meeskonnas, kui meeskonna edutegurit.

 

Oodatav tulemus:

Osaleja:

 • teab, millised on meeskonnatöö põhialused ja mis määrab meeskonna edukuse;
 • Teab, millised on meeskonnatöö põhilised takistused ja probleemid ning oskab neid praktikas vältida ja/või lahendada
 • tähtsustab enda rolli oma meeskonna edukuses ja meeskonna rolli organisatsioonis;
 • on harjutanud koostööd grupitöödes ja oskab näha oma nõrkusi, mille parandamisega edasi tegutseda;
 • on saanud väljaspool töörutiini analüüsida meeskonna töö toimivust organisatsioonis/grupis;
 • teab võimalusi koostöösuhete parandamiseks ja kuidas saab paremini panustada meeskonna tulemusse.
 • Oskab teha koostööd ja osaleda meeskonnas efektiivselt

 

Koolituse  sisu:

 • Meeskonnatöö organisatsioonis ja üksuses. Peamised meeskonnatööd mõjutavad tegurid: organisatsioonilised tegurid (struktuur, kultuur, suur), juhtimine, tegevusvaldkond jne. Grupiliikmete väärtuste, hoiakute erinevus, sellega arvestamine. Meeskonnaliikme hoiakud, tõekspidamised, taust ja nende faktorite mõju meeskonna edukusele. Meeskonnaliikme rollide testimine.
 • Meeskonnatöö eeldused. Juhuslik  grupp, osakond ja meeskond, meeskonnatöö kriitilised eeldused ja eduka meeskonna tunnused.Positiivse ja negatiivse tagasiside andmine. Usaldus meeskonnas.  Suhtlemine meeskonnas.
 • Meeskonnatöö rakendamine igapäevases tööelus. Meeskonna moodustamine ja kujunemine, ühine   tegevuse/tulemuste planeerimine, optimaalne töö- ja rollijaotus, info liikumine, ühiste reeglite, normide kujundamine. Meeskonnajuhi ja – meeskonnaliikmete ülesanded. Võimalikud ohud ja meeskonnatöö takistused, nende vältimise võimalused.
 • Meeskonnatöö vahendid: infokoosolek, probleemnõupidamine, arenguseminar, ajurünnak, grupiotsused. Grupitööd nimetatud tegevuste vajalikkusest ja rakendamisvõimalustest.
 • Konfliktid meeskonnas. Konfliktilahendusoskus. Konflikti test. Vastuväited ja nende käsitlemine – konflikt meeskonnatöös. Juhtimisvigadest, töö- ja infokorralduse, tööjaotuse, koormuse ja informatsiooni edastamise vigadest tingitud konfliktid ja nende lahendusvõimalused. Võimalused konfliktifaasi ületamiseks meeskonnas. Tagasiside andmine ja vastuvõtmine. Kriitika kuulamine ja kritiseerimine.

 

Koolitusmeetodid:

Koolitus on praktiline ning erinevad grupitööd, ülesanded, mängud ja testid võimaldavad osalejal hinnata ja arendada oma meeskonnatöö oskusi ning ka paremini mõista ja toetada oma meeskonna tegevusi.

 

Koolitaja(te) tutvustus: Eneken Titov, EEK kvaliteedi- ja koolitusjuht, õppeainete arendustegevus organisatsioonis, organisatsioonikäitumine ja meeskonnatöö õppejõud Juhtimise õppetoolis. Omandanud majandushariduse Tartu Ülikoolis, hetkel jätkab õpinguid TTÜ doktorantuuris. Juhtinud ise nii organsiatsioonisiseseid, siseriiklike kui rahvusvahelisi meeskondi. Täienduskoolitusi andnud rohkem kui 12 aastat ja peamiselt meeskonnatöö, muudatuste juhtimise, teenindusjuhtimise ja juhtimiseetika teemadel. Meeskonnatöö treeninguid viinud läbi nii avalikus kui erasektoris.

Koolituse maksumus: 160 eurot + km

EEK VILISTLASTELE JA MITMEKESI ÜHEST ETTEVÕTTEST OSALEJATELE ON SOODUSTUS -10% !

Kontakt:
Kristi Gross
kristi.gross@eek.ee