EEK
EST

Privaatsuspoliitika

I ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed on andmed, mida Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (edaspidi EEK Mainor) kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

EEK Mainor ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (ingl. keeles General Data Protection Regulation (GDPR) või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

EEK Mainor kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679.

EEK Mainor rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

II TURVALISUS

Kõiki EEK Mainor veebilehel külastamise ja teenuskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Alljärgnevalt privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele EEK Mainor veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid).

Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679.

III KOGUTAVAD ANDMED

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Teenuskeskkondades kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Andmeid kogutakse veebilehtede külastuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuskeskkondades (sh e-poes) kogutakse isikuandmeid lepingute täitmiseks ja andmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood ning kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogutakse registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Nõusolek seotud ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

IV ANDMETE SÄILITAMINE

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 (seitse) aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Diplomi väljastamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse kuni hetkeni, mil EEK Mainor saab teadlikuks isiku surmast.

V ANDMETE EDASTAMINE

EEK Mainor poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

EEK Mainor teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

EEK Mainor kliendi tellimusel osutab EEK Mainor tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

VI ÕIGUSED KOGUTUD ANDMETELE

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine. Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel/seminaridel/konverentsidel osalemine). Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades.

Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt. Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleb EEK Mainorile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 (seitsme) tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada EEK Mainorile isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Taotlust ei rahuldata, kui:

  • see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
  • see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
  • see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik,
  • taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud,
  • taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

VII PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

EEK Mainor veebilehte ja/või teenuskeskkondasid kasutades on kasutaja käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. EEK Mainor jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.