EEK
EST
VÕTA
Varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine ehk VÕTA

on elu jooksul erinevatel viisidel omandatud oskuste ja teadmiste tunnustamise vahend. VÕTA kasutamine võimaldab Sul vältida varem omandatu üleliigset kordamist ja keskenduda eeskätt uute oskuste ja teadmiste omandamisele. VÕTA abil hoiad kokku nii aega kui raha!

Kui varasemalt õpitu
  • vastab sisult ja tasemelt Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK) õppekava või selle osade (moodulite või õppeainete) eesmärkidele ja õpiväljunditele
  • on kehtiv ja ajakohane
  • on mahult sobiv
EEKis võimalik VÕTA teel õppekava täitmise osana arvestada
  • teistes kõrgkoolides või muudes õppe- ja koolitusasutustes läbitud tasemeõpet ja täiendusõpet
  • töökogemuse või igapäevase tegevuse kaudu toimunud iseseisvat õppimist.
Enne VÕTA taotlemist tuleb oma varem omandatud oskusi ja teadmisi hinnata ausalt ja kriitiliselt:
  • kas omandatud teadmised vastavalt sisult, tasemelt ja ulatuselt EEKi õppekava (õppeainete) õpiväljunditele?
  • kas (mõnel juhul juba mitmeid aastaid tagasi) omandatud teadmised ja oskused on piisaval määral säilinud (et lüngad teadmistes ei takistaks edasist õpiedukust)?
  • missuguste dokumentide või tõendusmaterjalidega (diplomid, tunnistused, tehtud tööde näidised jne) on seda võimalik tõendada?

Kuigi VÕTA taotluste koostamine, esitamine ja menetlemine on kasutaja mugavust silmas pidades elektrooniline ning toimub õppeinfosüsteemi VÕTA keskkonnas, soovitame tungivalt pöörduda VÕTA taotlemisel esmalt nõu küsimiseks oma erialajuhi poole.

VÕTA taotluse koostamisel ja tõendusmaterjali kogumisel pea silmas, et oluline on selgelt ära näidata, kas Sinu varasemad õpingud ja töökogemus vastavad EEKi õppekava või selle osa õpiväljunditele. Kindlasti tutvu EEK VÕTA korraga, eriti nõuetega taotlusele ja tõendusmaterjalidele. Töökogemuse ja iseseisvalt õpitu arvestamiseks on tarvis koostada eneseanalüüsi aruanne, mille jaoks leiad vormi ja abimaterjale ÕISi VÕTA dokumentide alajaotuses.

VÕTA taotlus tuleb esitada akadeemilises kalendris määratud tähtajaks. Varu taotluse koostamiseks ning tõendusmaterjali kogumiseks kindlasti piisavalt aega.

Taotlus suunatakse hindamisele alles pärast dokumentide esitamist.

Erialajuhtide ja õppekeskuste poolt esitatud VÕTA taotlusi hindavad VÕTA hindamiskomisjonid. Hindamine ja taotlejale tulemuste teadaandmine toimub ühe kuu jooksul alates akadeemilises kalendris määratud VÕTA taotluste esitamistähtajast.

Täpsemalt uuri julgelt
Sulle lähimalt VÕTA nõustajalt 

Tallinna õppekeskus: Anna Natalitš anna.natalits@eek.ee

Tartu õppekeskus: Tiina Must tartu@eek.ee.