Ostukorv Ostukorv (0)
Avatud Kõrgkool
Avatud Kõrgkool - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn, Estonia eek@eek.ee +372 610 1900

Avatud Kõrgkooli õppeleping

Aktsiaselts Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (edaspidi nimetatud AS EEK Mainor)

ja

isik, kes lisab AS EEK Mainor Avatud Kõrgkooli e-poes (edaspidi „e-pood“) ostukorvi kursuse(d), sisestab oma andmed ja märgib e-poes kasti lause „Olen tutvunud ning nõustun tingimustega“ ees (edaspidi nimetatud Õppija),

keda koos nimetatakse edaspidi Poolteks ja eraldi Pooleks, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud LEPING) alljärgnevas.

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (edaspidi EEK Mainor) loob tasu eest eeldused ja võimalused (õppejõud, õppekavad, materiaaltehniline baas jms), et Õppija saaks omandada Avatud Kõrgkooli raames ja Õppija poolt valitud mahus (üks või mitu Õppija poolt e-poes valitud kursust) teadmised, oskused ja praktilised kogemused, mis aineprogrammi tingimuste täitmisel võimaldavad välja anda vastava tunnistuse.

2. POOLTE KOHUSTUSED

2.1. AS EEK Mainor kohustub:
2.1.1. võimaldama Õppijal õppida tema poolt e-poes ostukorvi lisatud ja tasutud kursus(t)el;
2.1.2. võimaldama Õppijale sarnaselt tasemeõppes õppijatele ligipääsu õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS) ja teistesse EEK Mainor õppekeskkondadesse;
2.1.3. koostama Õppija sellekohase soovi esitamisel Õppijale õppemaksu arve vastavalt Õppija valitud kursustele;
2.1.4. väljastama Õppijale tunnistuse õppe läbimise ja/või osalemise kohta.

2.2. Õppija kohustub:
2.2.1. tasuma kursus(t)el osalemise eest tasu, mis on märgitud e-poes vastava(te) kursus(t)e juures;
2.2.2. järgima EEK Mainor õppekorralduseeskirja ja teisi õppe korraldamiseks reguleerivate dokumentide nõudeid, mis on leitavad EEK Mainor kodulehel (www.eek.ee) ja/või ÕISis.

3. ÕPPEMAKSU SUURUS JA TASUMISE KORD
3.1. Õppemaksu suuruseks on Õppija poolt e-poes ostukorvi lisatud kursuste hindade summa.
3.2. Õppes mitte osalemine ei vabasta Õppijat õppemaksu tasumise kohustusest ega anna alust nõuda juba tasutud õppemaksu tagas.
3.3. Õppija ebaõnnestunud soorituse või mõjuva põhjuseta mitteilmumise tõttu toimuvate kordusarvestuste, -eksamite ja -kaitsmiste eest tuleb õppijal tasuda vastavalt AS EEK Mainor nõukogu otsusega kinnitatud dokumendile „Õppemaks ja õppeteenustasud“.
3.4. Tähtaegselt tasumata arvete korral ei lubata Õppijat eksamite ja arvestuste sooritamisele enne kui võlgnevus on tasutud.
3.5. Õppija makse loetakse toimunuks ainult siis, kui see on laekunud LEPINGUS nimetatud AS EEK Mainor arvelduskontole ja selgitusse on märgitud Õppija nimi ning viitenumber.
3.6. Tähtaegselt tasumata õppemaksu jätmisel kohustub Õppija tasuma viivist 7% (seitse protsenti) aastas õigeaegselt tasumata summalt kuni võlgnevuste täieliku tasumiseni.
3.7. Kõigist LEPINGU alusel tasumisele kuuluvatest maksetest loetakse makstuks esimeses järjekorras viivisarve (vastavalt nende ajalisele järjekorrale, alates varasematest võlgnevustest), seejärel tähtajaks tasumata maksed, vastavalt nende ajalisele järjekorrale, alates varasematest võlgnevustest. Võlgnevuste kustutamise nimetatud järjekord kehtib sõltumata Õppija ühepoolsest tahtest ning sellest, mis on Õppija poolt maksekorraldusele märgitud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

4. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
4.1. Õppija võib LEPINGUST taganeda viie kalendripäeva jooksul LEPINGU sõlmimisest. Kui Õppija kasutab LEPINGUST taganemise õigust, peab allkirjastatud taganemisavaldus olema esitatud EEK Mainorile enne taganemistähtaja möödumist.
4.2. Poolte rekvisiitide muutumisest tuleb teist poolt kirjalikult teavitada kümnepäeva jooksul arvates andmete muutumisest.
4.3. LEPING lõpeb Õppija poolt e-poes ostukorvi lisatud ja tasutud kursuse viimase kursuse lõpuaja lõppemisega.

5. MUUD TINGIMUSED
5.1. Pooltevahelised LEPINGUGA seotud teated peavad olema kirjalikult taasesitatavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatiivse iseloomuga teateid võib edastada EEK Mainor ametliku e-posti, telefoni ja muude ametlike infokanalite kaudu.
5.2. Teade loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud allkirja vastu või teade on saadetud kirjaga teise Poole poolt LEPINGUS näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud viis kalendripäeva.
5.3. LEPINGU täitmisest tulenevad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
5.4. LEPINGU sisu on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele ilma lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Käesolev punkt ei kehti Õppija õppemaksuvõla sissenõudmisel.
5.5. Kui LEPINGU mõni punkt osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks, on LEPINGU teised punktid siiski kehtivad.
5.6. Pool ei vastuta LEPINGU rikkumise eest vääramatu jõu korral.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK
Käesolevaga annab Õppija nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel:
6.1. Isikuandmete vastutav töötleja on AS EEK Mainor.
6.2. AS EEK Mainor võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Õppija isikuandmeid:
6.2.1. nimi;
6.2.2. kontaktandmed.
6.2.3. Õppija ja AS EEK Mainor vahel sõlmitud LEPINGU täitmise käigus saadud andmed sh maksehäireandmed seoses Õppija ja AS EEK Mainor vahel sõlmitud lepinguga.
6.3. Kui Õppija makseviivitus Poolte vahel sõlmitud LEPINGUST tulenevast maksekohustusest ületab 45 (nelikümmend viis) päeva, võib AS EEK Mainor edastada Õppija isikuandmeid AS-le Krediidiinfo. AS EEK Mainoril on õigus loovutada LEPINGUST tulenev sissenõutavaks muutunud nõue kolmandatele isikutele.
6.4. Õppijal on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
6.5. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, peab Õppija esitama AS EEK Mainorile kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need AS EEK Mainor asukohas või esinduses AS EEK Mainor esindaja juuresolekul.

7. LÕPPSÄTTED
7.1. LEPINGU allakirjutamisega Pooled tõendavad, et nad on LEPINGU sisust aru saanud ning LEPINGUS toodud kohustused on neile arusaadavad ja nad kohustuvad neid õigeaegselt ja nõuetekohaselt täitma.

8. POOLTE REKVISIIDID

ÕPPIJAAS EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR
Andmed sisestatud e-poes tellimuse vormistamisel. Registrikood: 10588537
Aadress: Suur-Sõjamäe 10A, 11415 Tallinn
Arvelduskonto(d):
SEB Pank EE271010052028014003, SWIFT EEUHEE2X
Swedbank EE122200221018476201, SWIFT HABAEE2X
LHV EE257700771002340712, BIC/SWIFT: LHVBEE22
Koduleht: https://www.eek.ee
E-post: eek@eek.ee
Telefon: 610 1900 (Tallinna õppekeskus)

Helista meile +372 5440 0466

või kirjuta avatud@eek.ee